ข้อค้นพบจากงานวิจัยวัดผล ความก้าวหน้าเกี่ยวกับแรงงานประมง และอาหารทะเลในประเทศไทย