ILO Ship to Shore Rights

Funded by the EU

ข้อค้นพบจากงานวิจัยวัดผลความก้าวหน้าเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย

งานวิจัยวัดผลความก้าวหน้าเป็นการสำรวจติดตามผลจากงานวิจัยพื้นฐานของไอแอลโอเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทยซึ่งดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่คล้ายกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา วัดความคืบหน้า และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการทำงาน รวมถึงระบุความต้องการและความท้าทายในการปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลของไทยในระยะต่อไป
DownloadEnglish
DownloadThai

วีดีโอ: การวิจัยวัดผลความก้าวหน้า

หนังสั้นเรื่องนี้สรุปข้อค้นพบที่สำคัญจากการวิจัยวัดผลความก้าวหน้าเกี่ยวกับแรงงานประมงและแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย (Endline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand) และนำเสนอความเปลี่ยนแปลงในสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของแรงงานในภาคประมงและการแปรรูปอาหารทะเล

Project Objectives

โครงการมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ ดำเนินการในพื้นที่ทำการประมงและแปรรูปอาหารทะเลเป็นหลัก:
Image
Image

เสริมความเข้มแข็ง

เสริมความเข้มแข็ง โครงสร้างทางกฎหมาย นโยบาย และกฎในภาค อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลโดยการยกระดับมาตรฐานแรงงานและ การอำนวยความสะดวกในการโยกย้ายแรงงานอย่างถูกกฎหมายในภาค อุตสาหกรรมดังกล่าว
Image

พัฒนา

พัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยตรวจแรงงาน เพื่อให้สามารถคัดแยกผู้เสียหายและระบุการกระทำผิดเพื่อต่อต้านแรงงานบังคับ และการละเมิดสิทธิทางด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงและอาหาร ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Image

ยกระดับ

ยกระดับ การปฏิบัติตามหลักสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน (มาตรฐานทางแรงงานหลักของไอแอลโอ) ในภาคอุตสาหกรรมประมงและ อาหารทะเลโดยการดำเนินโครงการแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี
Image

เพิ่ม

เพิ่มการเข้าถึงบริการสนับสนุนแก่แรงงานและผู้เสียหายจากการละเมิดด้านแรงงาน ซึ่งรวมถึงสตรีและเด็ก โดยผ่านการมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างอำนาจต่อรองขององค์กรภาคประชาสังคมและสหภาพแรงงาน
1 Provinces
การต่อต้านการใช้แรงงานในรูปแบบที่ยอมรับไม่ได้ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย
ในหลายปีที่ผ่านมาได้มีรายงานหลายฉบับที่ทำให้เกิดความตระหนัก และสะท้อนภาพของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านแรงงานอย่างร้ายแรงในธุรกิจภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทำต่อแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลไทย ภาคอุตสาหกรรม องค์กรลูกจ้างและองค์กรภาคประชาสังคม จึงได้ออกมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการละเมิดต่อแรงงานที่รุนแรงนี้ โครงการของไอแอลโอซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป หรือในชื่อที่รู้จักกันว่า “โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” (Ship to Shore Rights Project) ทำงานร่วมกับภาคีพันธมิตรต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและลดทอนรูปแบบการใช้แรงงานที่ไม่อาจยอมรับได้ในธุรกิจภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล
Image

Combatting Unacceptable Forms of Work

In recent years, a number of graphic reports have triggered increased awareness of the serious human and labour rights abuses committed in the Thai commercial fishing and seafood processing industries, particularly against migrant workers. The Thai Government, industry, workers’ organizations and civil society organizations have all stepped up efforts to respond to these abuses. This EU-funded ILO project works closely with these partners towards the prevention and reduction of unacceptable forms of work in the Thai fishing and seafood processing sectors.
Image

Achieving ‘Decent Work’ in Thailand’s Fishing Industry

Decent Work Day is celebrated around the world to draw attention again to the need for work that is productive, that delivers a fair income and equally importantly work in which the protection of labour rights is a fundamental and irreplaceable element of national policies and development strategies.
DownloadEnglish

Project Contact

ILO Country Office for Thailand, Cambodia & Lao People’s Democratic Republic
United Nations Building, Rajdamnern Nok Ave
Bangkok 10200, Thailand

Tel: +662 288 1766
Fax: +662 280 1735
Email: [email protected]

Partners

Ministry of Labour (MOL), Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC), Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS), Royal Thai Navy, workers’ and employers’ organizations, industry associations, civil society organizations, and buyer/retailer groups.
Image